Banner
صفحه اصلی > پروژه ها > انجام شده

تامین سیالات تکمیل چاه
کارفرما : مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
موقعیت : انجام شده
تاریخ شروع : ۱۳۹۱/۰۶/۲۳
پروژه زمین گرمایی
کارفرما : شرکت ملی حفاری ایران
موقعیت : انجام شده
تاریخ شروع : ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
خرید مواد شیمیایی مورد نیاز سیال حفاری جهت پروژه ۱۳ حلقه گازی کیش (فاز اول)
کارفرما : شرکت ملی حفاری ایران
موقعیت : اتمام پروژه
تاریخ شروع : ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
۲۳۴ حلقه چاه
کارفرما : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
موقعیت : انجام شده
تاریخ شروع : ۱۳۸۹/۰۶/۲۳